Záruka a reklamační řád

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele (možnost vrácení zboží bez udání důvodu)

Kupující (spotřebitel) má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (objednávka přes internetový obchod). U nás lze tuto možnost využít do 30 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o odstoupení od smlouvy (dokument sepsaný kupujícím – pokud si nejste jisti jak, napište nám a pošleme Vám vzor) doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme odeslat českou poštou (běžná zásilka) na adresu provozovny společně s se zbožím, nebo naskenované elektronickou poštou na adresu info@vyhodne-bryle.cz.

V případě rozhodnutí o odstoupení prosím dodržte následující:

 • vrácené zboží musí být kompletní
 • zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno (je-li to možné, bez otevření obalu apod.).
 • doložte prosím námi vystavený prodejní doklad (fakturu) nebo jeho kopii
 • uveďte své číslo bankovního účtu pro vrácení peněz

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu a to nejpozději do 14 pracovních dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení vraceného zboží zpět provést přezkoumání tohoto zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnou kupní cenu obruby včetně poplatků za dopravu směrem ke kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání (celkově tedy nejpozději do 30 dní od odstoupení od smlouvy kupujícím, počítáno od přijetí oznámení o odstoupení e-mailem nebo poštou prodávajícím). Za brýlové čočky bude vráceno 20 % z kupní ceny, neboť tyto byly zhotoveny dle přání kupujícího (spotřebitele) dle jím zadaných údajů (hodnot dioptrií, cylindrů, os a PD) na zakázku a nelze je již jakýmkoli jiným způsobem využít pro jinou zakázku.

V souladu s § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo zhotoveno podle individuálních potřeb kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.

V případě, že si kupující nechá zhotovit jiné brýle, pak mu bude na nové brýlové čočky poskytnuta sleva ve výši 20 % z plné ceny brýlových čoček.

V rámci odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uvést upřednostňovaný způsob vrácení finančních prostředků (složenkou nebo na bankovní účet). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruka na brýlové obruby a příslušenství je standardní 24 měsíců, brýlové čočky mají zaruční dobu 6 měsíců. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří také záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.vyhodnebryle.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel­né vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Zákazník se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi – faktura) obrátit přímo na prodejce, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu www.vyhodne-bryle.cz spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Způsob vyřízení reklamace

Zákazníkovi bude zaslán informační e-mail o přijetí reklamace nejpozději 7 dní od přijetí. V informačním e-mailu může být požadováno uvedení základních údajů o způsobu použití zboží, které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení. S výsledkem reklamace bude zákazník seznámen standardně e-mailem nebo telefonicky, v případě absence emailového i telefonického kontaktu bude výsledek zaslán poštou.

Adresa k zasílání reklamačních oprav:

ONIO s.r.o.

Družstevní 84/15

664 49 Ostopovice

Kontaktní údaje:

info@vyhodnebryle.cz

telefon: 547 425 372

 

Proč brýle od nás...

 • Dioptrické brýle, obroučky, více než 400 modelů obrub, vše skladem
 • Odborné poradenství optometristy
 • Kvalitní obroučky za nejnižší ceny
 • Brýlové čočky (skla) čiré, samozabarvovací, sluneční
 • Zkuste si brýle jako naživo v naší aplikaci Virtuální zrcadlo
 • On-line platby samozřejmostí
 • Jistota zavedené společnosti
 


 
Líbíme se Vám? Dejte like! pinterest google+